Kirjat

Kirja-alan analytiikka vuonna 2020

Posted by

Seuraava teksti on lähetetty Paperitehtaalle vuodesta 2020, jolloin vakavasti otettava kirja-alan analytiikka alkaa ottaa ensiaskeleitaan. Tekstissä esitetään sähköisen julkaisemisen kehityksestä väitteitä, joille on vaikea löytää vahvoja perusteita vuoden 2015 tilanteesta. Tehtaan johto ei ota kantaa asiakirjan aitouteen, mutta pitää siinä esitettyä kehityskulkua pohtimisen arvoisena.

Mihin kirja-alan analytiikka vastaa?

Kirja-ala on perinteisesti vältellyt syvälle meneviä pyrkimyksiä avata alan toiminnallisia ja taloudellisia rakenteita. Pelkona on ollut, että onnistunut analyysi voi horjuttaa vallitsevia rakenteita. Kun digitaalisuutta alettiin kirja-alalla vihdoin ymmärtämään ja hyödyntämään, löytyi myös perusteita tutkia kirja-alan tuottamaa tietoa totuttua järjestelmällisemmin.

Perusteet olivat aluksi ennen kaikkea liiketaloudellisia. Kirjojen sisällön analysoinnin on perinteisesti koettu kuuluvan alan ulkopuolisille tutkijoille, joiden liiketaloudellinen ymmärrys on useimmiten puutteellista (kirjallisuudentutkijat). Sähköiset julkaisukanavat muuttivat kuitenkin kirjojen jakelua niin, että kirja-alan taloudellisen murroksen ja uusien lukutapojen ymmärtäminen kävi entistä tärkeämmäksi. Samalla kirjan käsite laajeni tarkoittamaan painotuotteiden ohella myös muita laajoja tekstimuotoisia datajoukkoja.

Näin syntyi tarve laajentaa tutkimuksen kenttää. Vuonna 2020 kirjoja tutkitaan edelleen esteettisinä objekteina taiteentutkijoiden näkökulmasta. Sähköisissä muodoissa julkaistun kirjallisuuden tutkimus kannustaa kuitenkin tarkastelemaan kirjoja tekstimuotoisena datana ja lukemista käyttäytymisenä, jonka kestoa, luonnetta ja tapahtumia pystytään tallentamaan lukulaitteiden ja -sovellusten avulla.

Sähköisen julkaisemisen analytiikassa voidaan erotella kolme selkeää osa-aluetta, joilla kullakin on oma erityinen tutkimuskohteensa.

Kirja-alan analytiikan kolme osa-aluetta

 1. Kirjamyynnin analytiikka. Sähköiset kirjakaupat tarjoavat kirjamyynnistä tietoja, joiden yhdistäminen oli pitkään kustantajien itsensä tai jakelusta vastaavien kolmansien osapuolten, aggregaattorien, vastuulla. Kattavia monen jakelupaikan myyntitietoja kokovia palveluita oli tarjolla vain vähän.Vaatimusten lisääntyessä myyntitiedot eri kauppapaikoista pystytään jo yhdistämään osaksi yrityksen laskentatoimea. Kirjamyynnin analytiikka vastaa selkeimmin puhtaasti taloudellisiin kysymyksiin ja sen mittayksikköjä ovat myydyt kappaleet, eurot ja dollarit. [Toim. huom. Esimerkki vuodelta 2015: Vearsa.]
 2. Kirjan lukutapojen analytiikka. Lukutapojen analytiikalla seurataan lukijan käyttäytymistä. Perinteisen verkkoanalytiikan tapaan sillä mitataan lukukertojen kestoa, lukijan etenemistä ja sisällön käyttötapoja.
   
  Kun verkkosivujen analytiikka on arkipäiväistyi jokaisen verkkojulkaisijan työkaluksi viimeistään 2010-luvun alussa, asiaan herättiin lopulta myös kirja-alalla. Vaikka verkkosivujen ja e-kirjojen julkaisumuoto pohjautuu samoihin teknisiin ratkaisuihin, lukijan ja kirjan vuorovaikutuksen tutkimukselle tärkeää tietoa oli tarjolla huomattavasti verkkosivujen tuottamaa dataa vähemmän.
   
  Lukutapojen analytiikka otti ison loikan eteenpäin, kun sähköiset jakelukanavat avasivat näkymän lukijoiden käyttäytymiseen avoimien ohjelmointirajapintojen (API) kautta. Samalla kirjailijoille ja julkaisijoille avautui tilaisuus käyttää avoimen rajapinnan kautta saatua dataa omien teosten ja sovellusten lähdeaineistona.
 3. Kirjan sisällön analytiikassa tekstimuotoisia sisältötuotteita eli kirjoja tarkastellaan sen pienimpien rakenneosien eli graafisten merkkien ja niistä rakentuvien isompien yksiköiden kuten sanojen, lauseiden, kappaleiden ja lukujen kokonaisuutena.
   
  Kirjaa tarkistellaan tietokantana, johon voidaan kohdistaa erilaisia kyselyitä kieliopillisista ominaispiirteistä ja tekstin vaativuustasosta edeten aina perinteistä narratologiaa läheisesti muistuttaviin analyyseihin teoksen rakenteesta ja eri lajityyppien ominaispiirteistä.
 4. Kirjojen löydettävyyden, verkkonäkyvyyden ja vastaanoton yhdistävä analytiikka. Analytiikassa tutkitaan kirjan löydettävyyden kannalta keskeisiä tekijöitä, kuten teoksen metatietojen osuvuutta ja sisällön optimointia. Näillä toimenpiteillä pyritään tehostamaan kirjan löydettävyyttä ja näkyvyyttä keskeisissä markkinointikanavissa kuten e-kirjakaupoissa, verkkosivustoilla, sosiaalisessa mediassa ja kirjastoissa.
   
  Löydettävyyden analytiikka pyrkii tuottamaan teosten julkaisijalle hyödyllistä tietoa kirjan sisällön houkuttelevuudesta ja tutkimaan ennakkoon, millaisia odotuksia lukijoilla on teoksen sisällön suhteen. Kirjan sisältöä voidaan muokata dynaamisesti lukijoiden vastaanoton perusteella. [Toim. huom. Esimerkki vuodelta 2015: Jellybooks.]

Mitä analytiikalla voi saada aikaan?

Kirjat

Analytiikka on ajanhukkaa, jos sitä ei hyödynnetä. Yksinkertaisimmillaan analytiikan tuoma tieto palvelee teoksen käytettävyyden parantamista. Kiinnostavampia kirjoja oikeille lukijoille. Kustantajat puolestaan toivovat analytiikan kohentavat kirja-alan taloudellista kannattavuutta. Lukijat ja kirjailijat hyötyvät, kun pienilevikkisetkin kirjat löytävät entistä paremmin tiensä kiinnostuneiden lukijoiden käsiin.

Vuoden 2020 kirja-alan analytiikka tarjoaa mitattavaa tietoa teoksen vastaanotosta ja käyttötavoista, eikä ota kantaa teoksen sisältöön. Lukutapojen analytiikan kohteena oleva teos voi kuitenkin olla jatkuvan kehityksen alaista sisältöä, jota päivitetään säännöllisesti. Ihanteellinen teos rakentuu kirjailijan ja kehittäjien luomien hypoteesien varaan, joiden toimivuutta testataan lukijoiden käyttäytymistä havainnoimalla.

Analytiikkaan pohjautuvan kustantamisen ihanteellisena loppupisteenä on kirja, jonka tuotetaan ohjelmallisesti tietokannoista ja ostokykyisistä lukijoista ennakkoon kerättyjen tietojen perusteella. Jos uutismedian ja lukijan vuorovaikutusta voidaan ohjata algoritmin avulla, koska samoilla periaatteilla syntyy ensimmäinen kirja? Vuonna 2020 kestävän julkaisutoiminnan perustamiseen algoritmin pohjalle on kuitenkin edelleen pitkä matka.